هفت بار روح خود را نکوهش کردم

متنی بسیار زیبا از جبران خلیل جبران نویستده و شاعر و نقاش شهیر لبنانی رو براتون مبذارم امیدوارم که خوشتون بیاد.در آینده باز هم از متن های زیبایی این نویسنده توانا براتون مطالبی خواهم نوشت.هفت بار روح خویش را تحقیر کردم :
اولین بار هنگامی بود که برای رسیدن به بلند مرتبگی ، خود را فروتن نشان می داد .
دومین بار آن هنگام که در مقابل فلج ها می لنگید .
سومین بار آن زمان که در انتخاب خویش بین آسان و سخت آسان را برگزید .
چهارمین بار وقتی که مرتکب گناهی شد و به خویشتن تسلی داد که دیگران هم گناه می کنند .
پنجمین بار آن گاه که به علت ضعف و ناتوانی از کاری سر باز زد و صبر را حمل بر قدرت و توانایی اش دانست.
ششمین بار زمانی که چهره ای زشت را تحقیر کرد در حالی که نمی دانست آن چهره یکی از نقاب های خویش است .
و هفتمین بار وقتی که زبان به مدح و ستایش گشود و انگاشت که فضیلت استلطفا نظر یادتون نره؟؟؟


/ 1 نظر / 11 بازدید
درسا تیتان

خیلی قشنگ و جالب بود واقعا. این جبران خلیل جبران خیلی نویسنده ی با سوادیه