پنج قانون موفقیت

با سلام به همگی دوستان عزیز. امروز می خوام متن یه کتاب انگلیسی به نام پنج قانون نوشته هآریانا نیکیتینا رو که در باره رموز موفقیت نوشته شده رو براتون بذارم. کتاب بسیار پربار و مفیدی هست که اگه کسی واقعا به قوانین اون عمل کنه می تونه در هر کاری موفق باشه.من که خیلی ازش استفاده کردم تا نظر شما چی باشه.

راستی ترجمه این کتاب رو خودم انجام دادم و خیلی خوشحال میشم اگه اشکالی در ترجمه می بینید در بخش نظرات بنویسید.                            

  پنج قانون               

When I first discovered the laws of success I was shocked.

هنگامی که برای نخستین بار قوانین موفقیت را کشف کردم شوکه شدم.

 

 I felt sorry for the time I wasted trying to succeed without knowing the Basics!

بخاطر زمانهایی که بدون آگاهی از  اصول موفقیت،برای موفق شدن فقط تلاش کرده وآن را از دست داده بودم متاسف شدم.

 

 I was mad because I didn't discover them before.

فکر می کنم دیوانه بودم که تا حالا نتوانسته بودم اصول را کشف کنم.

 

We don't drive a car if we don't know driving regulations and the Meaning of road signs.

  اگر از قوانین  رانندگی  اطلاع نداشته باشیم و مفهوم علامتهای نصب شده در جاده را ندانیم اقدام به رانندگی نمی کنیم.

 

 We don't try to fix refrigerator without knowing how it works.

ما بدون آگاهی از نحوه کارکرد یخچال اقدام به تعمیر آن نمی کنیم

 

 Why then we try to succeed without knowing the basics of success?

پس چرا بدون آگاهی از اصول موفقیت سعی در دست یابی به موفقیت می کنیم؟

 

 From the beginning of time, there have been laws set in motion that automatically brings their results when we act in relation to them.

از زمانهای نخستین تا کنون قوانینی در امواج گنجانده شده که اگر طبق آنها  عمل کنیم به طور ناخود آگاه تاثیر خود را نشان خواهند داد.

 

And success is no exception.

و موفقیت هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

 "If you want to succeed you have to apply five laws of success."

اگر  خواهان دست یابی به موفقیت هستید باید پنج قانون موفقیت را به کار ببرید.

 

"If you apply 5 laws of success you will succeed." Even if you don’t want to.

اگر پنج قانون موفقیت را به کار ببرید حتی اگر خودتان هم نخواهید موفق خواهید شد .

 

 

You can apply them in ALL aspects of your life.

شما می توانید در تمام زمینه های زندگی اتان از آنها استفاده کنید.

 

 It doesn't matter if you want to earn $10,000 a day, lose 500 pounds or win Olympic gold.

اصلا تفاوتی نمی کند که خواهان درآمد ده هزار دلاری در روز باشید یا  کم کردم 250 کیلوگرم وزن و یا گرفتن مدال طلای المپیک.

 

You will succeed in EVERYTHING you want if you are applying laws of success.

اگر به پنج قانون موفقیت عمل کنید در هر چیزی که بخواهید موفق خواهید شد.

 

So, are you ready to be successful?

آیا برای موفق شدن آمادگی دارید؟

 

Let's start then!

پس بیایید شروع کنیم

 

 

*****************************************************

 

1.     THE LAW OF DESIRE

قانون اول :   میل شدید

 

"If you want something badly enough you will get it."

اگر چیزی را بیش از حد  طلب کنید به آن دست می یابید.

 

That's right. If you really WANT something you will get it.

بله  درست است ، اگر شما واقعا خواستار چیزی باشد به آن دست خواهید یافت.

 

Desire is a force that cannot be easily stopped.

میل شدید قدرتی است که به آسانی نمی توان آنرا متوقف کرد.

 

Think about your goal.

به هدف خود بیاندیشید،

 How bad do you want it?

تا چه حد خواهان  هدفتان هستید؟

Are you willing to sacrifice?

آیا  حاضرید به خاطر آن قربانی شوید؟

 Under what conditions will you give up?

تحت چه شرایطی تسلیم خواهید شد؟

 

If you want something badly enough, then quitting is simply not an option.

اگر واقعا خواهان بدست آوردن چیزی باشید دیگر دست کشیدن از آن گزینه آسانی نخواهد بود.

 

You either find a way or make one. You

شما یا راهی پیدا می کنید و یا راهی را خلق خواهید کرد .

pay the price, whatever it takes.

هزینه آنرا هر چه که باشد خواهید پرداخت.

You desire is the fire that heats you up to perform, to excel.

میل شدید شما  به مثابه آتشی است که شما را برای انجام عمل  و سر آمد دیگران بودن گرم می کند.

 

You know that a small fire cannot heat much; so it is necessary to have a large and intense fire to heat more.

می دانید که آتش کوچک گرمای زیادی تولید نمی کند پس لازم است که آتشی بزرگ و پر حرارت مهیا کنید تا بیشتر گرم شوید.

That intense fire is your passion – your burning desire to excel in anything.

این آتش پر حرارت همان اشتیاق شماست ، میل سوزان شما به سرآمد بودن در هر چیزی.

 

 If you are not sure if your desire is strong enough there is a simple way to intensify it:

اگر مطمئن نیستید که ایا میل شما به اندازه کافی  قوی است یا خیر راه  ساده ای وجود دارد تا آنرا تشدید کنید :

 

 Take a piece if paper and write down all the reasons WHY do you want to achieve your goal.

تکه کاغذی بردارید و تمام دلایلی که می خواهید به هدفتان دست پیدا کنید  را برروی آن  بنویسید.

 

 List all the benefits you can imagine.

تمام فوائدی را که می توانید تصور کنید یادداشت کنید.

 

 The more reasons you'll find, the stronger your desire will get.

هر چه  دلایل بیشتری پیدا کنید میل شما قوی تر خواهد شد.

 

 It is a good practice to read your list of benefits every morning.

یک تمرین خوب اینست که هر روز صبح لیست فوائد خود را مرور کنید

 

 So you will stay connected with your goal during the day, you'll be more motivated and inspired. 

به این ترتیب  در طول روز همواره به فکر هدف خود خواهید بود و دارای انگیزه و نیروی درونی بیشتری خواهید شد.

 

"Desire overcomes obstacles to success.          

میل شدید بر موانع موفقیت چیره می شود.

Desire makes molehills out of mountains.

میل شدید از کوه ، کاه می سازد.

No matter what stands in the way, it is moveable."

 

مهم نیست که چه موانعی بر سر راه قرار دارند ، هر چه که باشند قابل برداشتن خواهند بود .

 

 ********************************

 

 

  1. THE LAW OF BELIEF

قانون دوم :  ایمان

 

"Anything you believe to be true will be your reality."

هرآنچه که به راستین بودنش ایمان داشته باشید برای شما محقق خواهد شد.

 

If you don't believe that you can achieve your goal, you won’t.

اگر باور نداشته باشید که می توانید به هدفتان دست پیدا کنید به آن نخواهید رسید.

 

 In order to achieve anything, you must believe it is possible at a cellular level.

برای دست یافتن به هر چیز باید  از اعماق ذهن خود به ممکن بودن آن ایمان داشته باشید.

 

Our subconscious mind doesn't know the difference between dreams and reality.

ضمیر ناخود آگاه ما  تفاوت میان رویا  و واقعیت را درک نمی کند.

 

 Whatever picture you will consistently think about will drive your actions to create that exact picture.

هر تصویری که به طور مداوم به آن فکر کنید اعمال شما را به سمت  ایجاد دقیق آن تصویر  هدایت خواهد کرد.

 

If you are 100% sure you will achieve your goal,

اگر صد در صد مطمئن هستید که به هدفتان دست خواهید یافت ،

 

If you have a clear picture of achieving it,

اگر تصویری دقیق از دست یابی به هدفتان در ذهن دارید،

 

Your subconscious mind will AUTOMATICALLY drive your behavior to create this picture in reality.

ضمیر ناخودآگاه شما به طور غیر ارادی اعمال شما را به سمت خلق این تصویر در عالم واقعیت  سوق رخواهد داد.

 

As Dr. Murphy said: "Every thought is a cause, and every condition is an effect."

همانطور که دکتر مورفی می گوید : هر اندیشه یک علت و هر اتفاق یک معلول است.

 

So, can you picture yourself being wealthy?

پس آیا می توانید خودتان را ثروتمند تصور کنید؟

 

Can you close your eyes and see yourself as you already achieved your goals?

آیا می توانید چشم هایتان را ببندید و خودتان را  در حالی تصور کنید که به اهدافتان دست یافته اید ؟

 

Do you have any doubts that you can achieve them?

آیا شک دارید که به اهدافتان دست می یابید؟

 

If yes, try to practice visualization exercise every night before you fall asleep.

اگر پاسختان مثبت است هر شب قبل از خواب تمرین تجسم بخشی  را انجام دهید.

 

Relax, close your eyes and create a clear mental picture of achieving your dream.

در حالت ریلکسی قرار بگیرید ، چشمهایتان را ببندید و یک  تصویر شفاف ذهنی از دست یافتن به هدفتان در ذهن خود خلق کنید.

 

 Try to make your picture as real as possible.

سعی کنید تا آنجا که ممکن است تصویر شما حقیقی باشد

 

How it feels?

چه احساسی به شما دست می دهد ؟

 

Don't just create a picture, create an emotion!

فقط یک تصویر   بوجود نیاورید  بلکه احساسات راهم  خلق کنید.

 

Repeat this exercise until you believe in yourself and in your ability to reach your goals.

 

این تمرین را تا هنگامی که به خود و توانایی خود در دست یافتن به هدف ایمان نیاورده اید ادامه دهید.

************************************************

 

 

 

 

 

3.     THE LAW OF POSITIVE ATTITUDE

قانون سوم :  نگرش مثبت

 

"The way we think is the way we perform."

ما همانگونه عمل می کنیم که می اندیشیم.

 

Your attitude is everything.

نگرش شما همه چیز شماست.

 

It is how you see the things around you, how you deal with the situations you face, and what you think about life.

مسئله این است که شما چگونه به چیزهای اطرافتان می نگرید، چگونه با شرایطی که با آن روبرو می شوید برخورد می کنید و در مورد زندگی چگونه می اندیشید؟

 

Listen to yourself. If you sound like "God, my life is so difficult. I will never be rich... Everything works against me.... Everyone hates me...” you have a problem.

به ندای درونتان گوش فرا دهید اگر می گویید خدایا زندگی من بسیار دشوار شده ، من هرگز ثروتمند نخواهم شد ، همه چیز بر علیه من است و همه از من متنفرند ... شما دچار مشکل شده اید.

We can't control the obstacles, but we can control our attitude.

ما نمی توانیم مشکلات را تحت کنترل خود در آوریم اما می توانیم نگرش و طرز برخورد خود را تغییر دهیم .

 

Positive attitude and optimism work like a magnet for success.

نگرش مثبت و خوشبینی مانند آهن ربایی به سمت موفقیت عمل می کنند.

 

If you maintain positive attitude no matter what the situation is, success will come to you AUTOMATICALLY.

اگر شما همواره نگرش مثبت خود را حفظ کنید بدون توجه به چگونگی شرایط ،موفقیت خود به خود به سوی شما خواهد آمد.

 

Even failure has a lot of positive things in itself.

حتی شکست نیز دارای نکات مثبت فراوانی است.

You learn a lesson from your failure, and next time you won't make the same mistake!

شما از شکست خود درس فرا خواهید گرفت و بار دیگر آن اشتباه  را تکرار نخواهید کرد.

 

 

Actually success comes only after the certain number of failures.

در واقع موفقیت تنها پس از شکست های متعدد بوجود خواهد آمد

 It never comes instantly.

و هرگز فورا محقق نخواهد شد.

You have to fail in order to succeed.

شما برای موفق شدن  باید شکست بخورید.

 Every failure still brings you one step closer to your success.

هر شکست شما را یک پله به موفقیتتان نزدیک تر خواهد ساخت.

 

Here are few tips how to help to maintain the positive attitude:

نکته هایی برای حفظ نگرش مثبت :

-1Listen to yourself

1- به ندای درونتان گوش کنید :

Start to listen to your thoughts, ideas, beliefs and commentaries.

به افکار ، ایده ها ، اعتقادات و تحلیل های خود گوش فرا دهید.

Every time you think something negative, think again.

هر گاه فکری منفی به ذهنتان خطور کرد دوباره فکر کنید.

 Try to find something positive in situation.

سعی کنید نقطه مثبتی را در آن شرایط بیابید.

 I believe in every situation there are two sides.

من معتقدم که هر شرایطی دارای دو جنبه است ،

Positive and negative.

جنبه مثبت و  جنبه منفی.

Try to focus on the positive one.

سعی کنید بر جنبه مثبت آن متمرکز شوید.

 

-2 Get enough sleep

2- به اندازه کافی بخوابید :

 

It seems obvious but many people don't get enough sleep at night. As a result they wake up tired and depressed.

این موضوعی کاملا بدیهی است.  اما بسیاری از افراد در طول شب خواب کافی ندارند در نتیجه با خمودی و خستگی از خواب بیدار می شوند

 

Right amount of sleep will boost your energy; you will be able to do things you planned to do without getting tired or overwhelmed.

.

میزان مناسب خواب ، انرژی شما را افزایش خواهد داد. شما  قادر خواهید بود بدون خستگی و ناتوانی آنچه را که برنامه ریزی کرده اید انجام دهید.

-3 Put things in perspective

3- مسائل را ژرف نگری کنید:

 

If you find yourself getting stressed or frustrated take a step back and look at the bigger picture.

اگر خود را نا امید و سر خورده  می بینید یک مرحله به عقب بازگردید و به تصویری بزرگتر نگاه کنید.

 

 Is your stress really worth it?

آیا استرس شما واقعا ارزش ان را دارد؟

 Are your problems that big?

آیا مشکلتان واقعا بزرگ است؟

 

 Most of the time our problems don't seem that Important when we take a look at life as a whole.

هنگامی که به کلیت زندگی می نگریم در بیشتر مواقع می بینیم که مشکلات ما آنقدر ها هم بزرگ نیستند.

 

-4 Take a break

4- کمی استراحت کنید :

Sometimes the only solution is to take away from it all.

در بعضی مواقع تنها راه حل، دور بودن از مشکل است.

 

It doesn't matter if your break is a trip in the car or vacation in the Bahamas.

مهم نیست که استراحت شما یک مسافرت با ماشین باشد یا تعطیلات در کشور باهاما.

 

Even a walk around the block can do wonders with your mood.

حتی قدم زدن  در اطراف یکی از محله های شهر هم می تواند تاثیری شگرف بر روحیه شما بگذارد

 

If you don't have time at all, here is a 30 second solution to improve your mood:

اگر چنانچه اصلا فرصتی ندارید  یک راه حل سی ثانیه ای برای بالا بردن روحیه شما وجود دارد:

 

Every time you think about something choose a positive attitude.

هر گاه به موضوعی می اندیشید نگرشی مثبت اتخاذ کنید.

It will make your life happier and it will attract success you are looking for.

این کار زندگی شما را شاد تر نموده و موفقیتی را که در پی آن هستید به سمت شما جذب خواهد کرد.

 

************************************************************

4.     THE LAW OF PERSISTENSE

قانون چهارم : ایستادگی

"If you keep trying you will succeed."

اگر به تلاش ادامه دهید موفق خواهید شد.

Ability to persist is what makes people to succeed.

آنچه باعث موفقیت افراد میشود قابلیت ایستادگی است.

How many times did you stop trying after the first failure?

چند بار تا کنون به خاطر شکست اولیه دست از کار کشیده اید؟

Success never comes after first attempt.

موفقیت هرگز در پی نخستین تلاش حاصل نمی شود.

Whatever you goal is there will be obstacles on your way to success.

هدف شما هر چه که باشد موانعی بر سر راه شما  وجود خواهند داشت.

 They are part of life.

این موانع بخشهایی از زندگی هستند.

Expect them. Learn from them and adapt.

 

منتظر آنها باشید، ازآنها درس فرا گیرید و خود را با آنها سازگار کنید.

Walt Disney was turned down 302 times before he got financing for his dream of creating the “Happiest Place on Earth”.

تقاضای مالی والت دیسنی برای خلق رویای خود که ساختن شاد ترین مکان دنیا بود قبل از اینکه مورد پذیرش قرار بگیرد 302 بار رد شد

Colonel Sanders spent two years driving across the United States looking for restaurants to buy his chicken recipe.

سرهنگ ساندرز دو سال مشغول رانندگی در سرتاسر ایالات متحده آمریکا بود و به دنبال رستورانی می گشت که دستور پخت جوجه او را بخرد. او 1009 بار شکست خورد .

 

 He was turned down 1,009 times! How successful is Kentucky Fried Chicken today?

امروز مرغ سرخ شده کنتاکی چقدر معروف است؟

“Chicken Soup for the Soul" was rejected by publishers 170 times - now it's sold 70 million copies!

.کتاب "سوپ جوجه برای روح" 107  بار توسط ناشرین رد شد ولی تا امروز 70 میلیون نسخه آن به فروش رفته است.

Success lies in a person's willingness to make relentless, Step-by-step efforts.

موفقیت  در رغبت فرد به تلاش بی وقفه و مرحله به مرحله نهفته ست.

Without failing, there is no learning or improvement.

بدون شکست  یادگیری  و یا ترقی وجود ندارد.

Failing should not be seen as a bad thing but as a stepping stone.

نباید با دیده بد به شکست نگریست بلکه باید از آن به عنوان راهی برای پیشرفت استفاده کرد.

Each time you fail, you learn what not to do, and this brings you closer and closer to finding the right key.

هر بار که شکسست می خورید می آموزید که چه کاری را انجام ندهید و این  مسئله شما را به راه حل  صحیح نزدیک و نزدیک تر می کند.

Without failure, there can be no success.

ممکن است بدون شکست  به موفقیتی هم دست پیدا نکنید.

 So go out there and Start trying.

پس وارد اجتماع شوید و تلاش را آغازکنید.

 Fail or succeed, it doesn't matter.

  شکست یا موفقیت مهم نیست 

Both of them will get you where you want to be.

هر دو آنها شما را به جایی می برند که می خواهید باشید.

 

********************************************

  1. THE LAW OF GOAL SETTING

قانون پنجم: قانون تعیین هدف

"There is no achievement without goals."(Robert J. Mc kain)

بدون تعیین کردن هدف هیچ دست آوردی هم وجود نخواهد داشت.

Goal setting is the most powerful tool you have to achieve success.

تععین هدف قویترین ابزاری است که شما برای رسیدن به موفقیت در دست دارید.

Goals keep you focused. They keep you motivated.

اهداف شما را متمرکز نگه می دارند و به شما انگیزه می دهند.

Goal Setting helps you to create step-by-step plan to your success.

تعیین اهداف یه شما کمک می کنند تا یک برنامه قدم به قدم برای دستیابی به موفقیت طراحی کنید.

Your dreams will be only dreams without goal setting.

آرزوهای شما بدون تعیین هدف تنها در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.

 

So what the difference between dreams and goals?

خوب پس تفاوت میان اهداف و آرزوها چیست؟

 

Goals have a deadline.

اهداف دارای مرز بندی هستند.

Goals are specific.

اهداف قابل تشخیص هستند.

Goals are put into writing

اهداف قابل نوشته شدن هستند.

Goals have a clear step-by-step plan

اهداف دارای یک برنامه گام به گام مشخص هستند.

Stop dreaming.

از رویا پردازی دست بکشید.

Start setting goals.

یک هدف تعیین کنید.

YOUR LIFE IS UP TO YOU.

زندگی شما تنها به خودتان بستگی دارد.

 

Don't wait for miracle...

منتظر معجزه نمانید

 Right now start to act.

همین حالا اقدامی بکنید.

Make a decision.

تصمیمی بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
نویسنده : حسن ; ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸